Capital Link Header

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์
แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

Thai | English
 

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาทางการเงิน การลงทุน และการระดมเงินทุน โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้รับความเห็นชอบให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

Capital Link Advisory แปลความหมายตรงตัวได้คือ “ที่ปรึกษาในการเชื่อมโยงเงินทุน”ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของบริษัท ในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีเงินทุนต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูง กับเจ้าของกิจการผู้ที่ต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการ โดยที่บริษัทเป็นตัวกลางในการวางแผน จัดโครงสร้าง กำหนดเงื่อนไข พิจารณาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้การเชื่อมโยงเงินทุนนี้ประสบผลสำเร็จ