Capital Link Header

บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์
แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

Thai | English
 

ด้านที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับ การประเมินมูลค่า, การให้ความเห็นอย่างอิสระและเป็นธรรม, ความเป็นไปได้ของโครงการ,  การวางแผนการเงิน, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) และใบสำคัญแสดงสิทธิเฉพาะพนักงานของบริษัท (ESOP), การซื้อ-ขายสินทรัพย์, การเตรียมการเสนอราคา, การปรับปรุงสภาพคล่อง, การเพิกถอนหลักทรัพย์ และอื่นๆ

 

ด้านการควบรวมกิจการ

ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าและการดำเนินการควบรวมกิจการโดยการประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ, ประเมินและให้คำแนะนำมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมกิจการ, ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ด้านการประเมินมูลค่ากิจการ

ให้บริการด้านการประเมินมูลค่าสินทรัพย์, หุ้น, องค์กรธุรกิจ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

 

ด้านการปรับโครงสร้างหนี้

ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการจัดทำแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นไปได้, ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูกิจการ รวมถึงให้คำแนะนำในการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ

 

รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของการทำรายการความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ

 

ด้านการระดมทุน

ให้คำปรึกษาในด้านการระดมทุนโดยผ่านทาง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO), การออกและเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP)

 

บริการเกี่ยวกับองค์กร

ให้คำปรึกษาถึงโอกาสในการเจริญเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมไปถึงการจัดทำรายงานขององค์กร,  รายงานประจำปี, แผนธุรกิจและการวิเคราะห์