Capital Link Header
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
Thai | English
 
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19


ระเวลาโครงการ
 
ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563
 
คุณสมบัติ

 
1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์
2. ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการระยะ 1 และลูกหนี้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมมาตรการมาก่อน
3. ลูกหนี้ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 (ไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ)
 
แนวทางให้ความช่วยเหลือ

 
มาตรการขั้นต่ำที่สามารถเลือกได้

ประเภทสินเชื่อ
 
มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
 
สินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ

 
1. พักการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 
สินเชือเพื่อที่อยู่อาศัย

 
1. พักการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พักชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย หรือ
3. ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาการชำระหนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณามาตรการการช่วยเหลือที่เหมาะสมเป็นรายกรณี
 
ช่องทางการติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือ
 
ลูกหนี้รายย่อยตามคุณสมบัติข้างต้นสามารถแจ้งความประสงค์พร้อมแสดงข้อมูลว่าได้รับผลกระทบ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. โทร. 02 678 0666 ต่อฝ่ายสินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์
2. E-mail : wattikorn@capitallink.co.th
3. ไปรษณีย์ ส่งถึง
    ฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
    356 อาคารดับเบิ้ลยูวัน ชั้น 1 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
    แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 
 
แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย


ระยะเวลาโครงการ
 
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564
 
คุณสมบัติ


 

ประเภทสินเชื่อ / ธุรกรรม
ทุกประเภท

ขนาดลูกหนี้
ทุกขนาด

ประเภทธุรกิจ
ทุกประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สงครามการค้า ภาวะภัยแล้ง และไวรัส Covid - 19
ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา
 
 แนวทางให้ความช่วยเหลือ


 
การผ่อนปรนการชำระ
1. พักการชำระคืนเงินต้น / เงินสดประจำค่างวดเช่าซื้อ ไม่เกิน 6 เดือน
2. การลดอัตราดอกเบี้ย / ดอกผลเช่าซื้อ พิจารณาตามสถานการณ์แต่ละราย

การขยายระยะเวลาชำระ
1. ขยายระยะเวลาสัญญาสินเชื่อไม่เกิน 1 ปี
2. ขยายระยะเวลาสัญญาขายฝาก ไม่เกิน 3 เดือน
 

ทั้งนี้ อาจพิจารณาแนวทางที่ผ่อนปรนอื่น เพื่อช่วยให้ลูกค้าหรือคู่สัญญา มีสภาพคล่อง และฟื้นตัวจากภาวะดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม
 
สินเชื่อ
  •  
  • - ออกแบบสินเชื่อให้เหมาะสมกับลูกค้า
  • - รับหลักประกัน 3 รูปแบบ จำนอง ขายฝาก เช่าซื้อ
  • - กู้สะดวก รวดเร็ว อนุมัติผล รับเงินไม่เกิน 3 สัปดาห์*
  • - วงเงินกู้ตั้งแต่ 10 – 85 ล้านบาท
  • - ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
  • - ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้

หมายเหตุ : *บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ 02-678-0666 ต่อ 12 ฝ่ายสินเชื่อ

 
 
การคุ้มครองเงินฝาก ตามกฎหมาย


บริษัทของเราให้บริการด้านเงินฝากในรูปแบบ "ใบรับฝากเงิน" ซึ่งได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (DPA) ด้วยนะคะ


รู้อย่างนี้แล้ว...อย่ารอช้าคะ รีบมาฝากเงินกับเรานะคะ(ขอบคุณรูปภาพประกอบจาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก)
 
Money Expo 2020 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บูธของเราในงาน Money Expo 2020
 
Money Expo 2019 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บูธของเราในงาน Money Expo 2019
 
Money Expo 2018 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บูธของเราในงาน Money Expo 2018
 
Money Expo 2017 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บูธของเราในงาน Money Expo 2017
 
Money Expo 2016 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


บูธของเราในงาน Money Expo 2016