Capital Link Header
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
Thai | English

บริการด้านการออมเงินในรูปของ “ใบรับฝากเงิน (Deposit Receipt)” กำหนดระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 ปี ห้ามถอนก่อนกำหนด เลือกฝากได้ทั้งแบบระยะเวลา 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี, 4 ปี หรือ 5 ปี ซึ่งผู้ฝากเงินจะได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
• บุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน)
• นิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการ
- สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (กรณีจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน)สามารถเลือกวิธีการมาฝากเงินกับบริษัทฯ ได้ดังนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งมีให้เลือกตามความสะดวกของลูกค้า
     
เลขบัญชีธนาคารของบริษัท สำหรับฝากเงิน (คลิกดู)

2. ทำเช็ค
   - a/c payee ระบุสั่งจ่ายในนาม "บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด"
  

 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก


อัตราดอกเบี้ยที่ผ่านมา:
ณ วันที่ : 12 มกราคม 2564
ณ วันที่ : 13 สิงหาคม 2563
ณ วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563
ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2563
ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
ณ วันที่ : 05 พฤษภาคม 2563
ณ วันที่ : 09 เมษายน 2563
ณ วันที่ : 17 มีนาคม 2563
ณ วันที่ : 02 มีนาคม 2563
ณ วันที่ : 01 สิงหาคม 2562
ทั้งหมด
ณ วันที่ : 05 กรกฎาคม 2562
ณ วันที่ : 04 มิถุนายน 2562
ณ วันที่ : 04 เมษายน 2562
ณ วันที่ : 15 มีนาคม 2562
ณ วันที่ : 04 มีนาคม 2562
ณ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วันที่ : 16 ตุลาคม 2561
ณ วันที่ : 02 กรกฎาคม 2561
ณ วันที่ : 26 มีนาคม 2561
ณ วันที่ : 12 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ : 24 ตุลาคม 2560
ณ วันที่ : 10 เมษายน 2560
ณ วันที่ : 27 มีนาคม 2560
ณ วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2560
ณ วันที่ : 06 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ : 09 สิงหาคม 2559
ณ วันที่ : 01 สิงหาคม 2559
ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2559
ณ วันที่ : 14 กรกฎาคม 2559
ณ วันที่ : 04 กรกฎาคม 2559
ณ วันที่ : 23 พฤษภาคม 2559
ณ วันที่ : 04 พฤษภาคม 2559
ณ วันที่ : 25 เมษายน 2559
ณ วันที่ : 01 มีนาคม 2559
ณ วันที่ : 04 มกราคม 2559
ณ วันที่ : 15 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ : 02 พฤศจิกายน 2558
ณ วันที่ : 06 สิงหาคม 2558
ณ วันที่ : 02 มิถุนายน 2558
ณ วันที่ : 13 มีนาคม 2558
ณ วันที่ : 21 ตุลาคม 2557
ณ วันที่ : 21 กรกฎาคม 2557