backtoclc
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ คืออะไร

     บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เริ่มขึ้นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสในพ.ศ. 2395 ซึ่งดำเนินการโดยเอกชนชื่อ ดูเบลอเว มอโลฟสสกี (W.Moloski) และได้เลิกกิจการไป ต่อมาภายหลังรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของธุรกิจลักษณะนี้ จึงได้สนับสนุนให้มีการก่อตั้ง “ธนาคารฟองซิเอร์แห่งฝรั่งเศส” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เครดิตฟองซิเอร์” โดยทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินที่มีบ้านหรือที่ดินจำนองเป็นประกัน คิดดอกเบี้ยอัตราต่ำ ผ่อนส่งระยะยาวและใน พ.ศ. 2403 ได้ขยายให้ประชาชนกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ต่อมาให้หน่วยงานของรัฐกู้เพื่อสร้างกิจการสาธารณูปโภค นอกจากนี้ยังให้กู้ยืมในวิธีรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยมีงานที่ก่อสร้างเสร็จในแต่ละช่วงหรือกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างเป็นหลักประกันการกู้ยืม

สำหรับประเทศไทยการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์มีมานานแล้ว แต่ยังไม่เป็นที่เข้าใจแพร่หลายในหมู่ประชาชนมากนัก ทั้งนี้เพราะการประกอบธุรกิจดังกล่าวในระยะแรก จะดำเนินการโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดในรูปการปลูกสร้างบ้านและการจัดสรรที่ดินขายให้ประชาชนในระบบผ่อนชำระ หรือให้กู้เงินโดยใช้บ้านและที่ดินจำนองเป็นประกัน ซึ่งลักษณะธุรกิจเหล่านี้ก็คือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์นั่นเอง แต่ประชาชนทั่วไปรู้จักในนามของการซื้อขายผ่อนส่งกับธุรกิจที่ดินและบ้านจัดสรร

ต่อมาในพ.ศ. 2467 รัฐบาลได้ออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับที่ดินและการรับจำนองประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1014 ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2467 ที่กำหนดห้ามมิให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททำกิจการรถไฟ ธนาคาร การที่ดินและจำนอง เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต แต่ไม่ได้ห้ามบุคคลธรรมดาให้กู้เงินโดยรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ในระยะนี้จึงไม่มีการเรียกชื่อเครดิตฟองซิเอร์อย่างเป็นทางการ ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติควบคุมกิจการการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือความผาสุกแห่งสาธารณชน พ.ศ. 2471 ยกเลิกมาตรา 1014 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2467 จึงปรากฏคำว่า“เครดิตฟองซิเอร์” กล่าวคือ ได้กำหนดมิให้ประกอบกิจการประกันภัยคลังสินค้า ธนาคารออมสิน เครดิตฟองซิเอร์หรือกิจการอันมีสภาพอันคล้ายคลึงกันในประเทศไทย อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีนิยาม หรือให้คำจำกัดความของธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ไว้โดยชัดเจน ต่อมาใน พ.ศ. 2485 ได้มีประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2485 กำหนดนิยามเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้วหรือประสงค์จะดำเนินธุรกิจนี้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดขออนุญาตประกอบกิจการ โดยมีผู้จดทะเบียนเพียงรายเดียวใน พ.ศ. 2501 แต่มีอีกหลายบริษัทที่ดำเนินการโดยไม่ขออนุญาต เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เช่น ผ่อนชำระที่ดินครบแล้วแต่ไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน เป็นต้น ใน พ.ศ. 2515 จึงมีประกาศคณะปฏิวัติกำหนดให้การประกอบกิจการจัดสรรบ้านและที่ดินต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้คือ เนื่องด้วยขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ โดยเฉพาะการควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อาศัยประกาศของกระทรวงการคลังและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคโดยทั่วไป ซึ่งยังไม่รัดกุมพอทำให้ประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องเสียเปรียบและไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเฉพาะควบคุมการประกอบธุรกิจดังกล่าว เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนได้โดยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยผลของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 อันเป็นกฎหมายที่ควบคุมดูแลธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งหมายถึง ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์และให้หมายความรวมถึงการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกฎหมายฉบับดังกล่าวได้กำหนดให้ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หมายความว่า การประกอบธุรกิจรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) การให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์
(2) การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก

ที่มา: www.amlolawcenter.org
พบกับบริการอันหลากหลายของ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด

backtoclc