Capital Link Header
บริษัท บริหารสินทรัพย์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
Thai | English
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด (CLM) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลภายใต้พระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 เลขทะเบียนเลขที่ 0105557169414 ด้วยทุนจดทะเบียน 25,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เข้าซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยใช้ความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ได้แก่

(1) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในการให้คำปรึกษา และจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และแผนฟื้นฟูกิจการ

(2) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ในการให้เงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจ

งบการเงิน
- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562