Capital Link Header
บริษัท บริหารสินทรัพย์
แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
Thai | English
 

บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
บริษัทฯ ให้บริการในทุกด้านของการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมี 3 การให้บริการหลัก ได้แก่

1. ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2. ให้คำปรึกษาในด้านการปรับโครงสร้างหนี้และจัดหาเงินทุน

3. จำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย